Stephy鄧麗欣

名人認證
2016年12月14日 19:15

😭😭感謝大家的熱烈支持「失戀日」!現再新加兩場優先場~你地仲快過我睇部戲,好威呀🤘🏻
UA Cine Times Dec 18@5:50PM
http://t.cn/RIbSdsv

Festival Grand Dec 18@3:40PM
http://t.cn/RIbSdsP…

其他搶閘優先場預售進行中 ~~~

the sky Dec 17@6:45PM
http://t.cn/RIZb6bp

THE ONE Dec 17@9:50PM
http://t.cn/RIZb6b9

朗豪坊戲院 Dec 18@10:25PM
http://t.cn/RIZb6bC