【A-Lin露背「攝」誘古巨基 「聲吶」香港場秀500萬新衫】@天生歌姬A-Lin 這個造型太另類了[哈哈][哈哈]尤其是美臀那邊...我誤會了哈哈[doge][doge]
http://t.cn/RGuiQ6o