The face when I enjoyed my chips but Kaav had to work on her broccoli.
當我在吃薯片,而Kaav只能吃水煮西藍花的時候。
#韋爸與胖丫##大爺的退休生活##韋德#

更多NBA動態

全站最新消息

d